ที่มาของโครงการ

  1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล IP Address ที่อยู่ภายใต้การครอบครองของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในประเทศไทย อย่างถูกต้องและมีการจัดประเภทตามรูปแบบการใช้งานอย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้มีการใช้งานที่ปลอดภัยจากการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหลอกลวงประชาชน
  3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลในส่วน IP Address ที่ติดรายชื่อบัญชีดำ (Blacklist) จากหน่วยงานสากลต่างๆ ที่ได้รับประกาศและรวบรวมไว้เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และแจ้งให้กับ ISP ในประเทศไทยได้มีการปรับปรุงเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ
  4. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองว่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่นั้นมีความเสี่ยงภัยและเคยติดรายชื่อบัญชีดำ (Blacklist) หรือไม่ โดยผ่านช่องทางเว็บท่า (Web Portal) ของ กสทช. ได้